wrapper

Хабарҳо

   Ба муносибати Рӯзи кормандо­ни мақомоти молия рӯзи 7 декабри соли равон бо ташаббуси кафедраи молияи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон конферен­сияи илмию амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи “Муаммоҳои таъмини рақобатпазирии институтҳои моли­явии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ша­роити ҷаҳонишавии иқтисодиёт” доир гардид. Дар он муовини раиси Бонки миллии Тоҷикистон Сироҷиддин Икромӣ, вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рустам Қудратов, мутахассиси шуъбаи идоракунии буҷети мақомоти мо­лияи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Гулрухсор Хоҷаева, сардори шуъбаи рушди маъму­рикунонии андози Кумитаи ан­дози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Собирҷон Вазиров ва дигар меҳмонон иштирок доштанд.

   Конференсияро бо сухани ифтитоҳӣ муовини ректор оид ба илм Баҳром Сафаров кушода, иброз дошт, ки мукаммалгардонии низом ва муносибатҳои молиявӣ дар киш­вар яке аз масъалаҳои калидӣ ва стратегӣ маҳсуб меёбад. Дар замони соҳибистиқлолӣ ҷиҳати ташаккули низоми молияи давлатӣ тадбирҳои муассир амалӣ карда шудаанд, ки имрӯз дар рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар нақши муҳим до­ранд. Низоми идоракунии молиявӣ ин низоми устуворест, ки дар таъми­ни самаранокии сиёсати молиявӣ, аз он ҷумла сиёсати фискалӣ, на­зорати молиявии давлат, рушди бозори қоғазҳои қиматнок, суғурта, дастгириҳои молиявии соҳибкорӣ ва тайёр кардани мутахассисони соҳаи мазкур хизмат менамояд. Ҳамчунин донистани қонуниятҳои инкишофи муносибатҳои молиявӣ имконият медиҳад, ки дигаргуншавии онҳоро дар давраи муосир ва оянда пешгӯӣ намуда, муътадилии молиявиро дар кишварамон ҳамчун омили муҳими таҳкими давлатдории миллӣ таъмин намоем.

   Баъдан Г.Ҳоҷиева баромад кар­да, ҳамагонро бо Рӯзи кормандони мақомоти молия табрик гуфт ва муъ­тадилии молиявиро омили асосии устувории давлат номид.

   Дар идома Сироҷиддин Икромӣ дар мавзӯи “Рақобатпазирии ташкилотҳои қарзӣ дар шаро­ити муосир” баромад кар­да, нишондиҳандаҳои асосии рақобатпазирии бонкҳоро дар кифоягии сармоя, пардохтпазирии бонкҳо, сифати дороиҳо, фоида­нокии бонк, рушди шабакаҳои хизматрасониҳо (фарогирии молиявӣ), навъ, сифат ва нархи хизматрасонӣ, сатҳи боварии аҳолӣ, тахассуси кормандон, мувофиқатии сиёсати бонк бо манфиати муштари­ён, барномаҳои бонкӣ аз ширкатҳои бонуфуз ва фаъолияти шаффофи бонкҳо номид.

   Ҳамчунин, Икромӣ С. барои таъ­мин ва идоракунии рақобатпазирӣ чанд пешниҳод кард, аз ҷумла пешниҳоди молу хизматрасониҳои нав, васеъ намудани иштирокку­нандагони низоми бонкӣ, таъмини шаффофияти фаъолияти бонкҳо, беҳтар намудани идоракунии корпоративӣ ва монанди инҳо.

   Корманди Кумитаи андози наз­ди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон С. Вазиров дар мавзӯи “Рушди инноватсионии маъмурикунонии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” баромад карда, мақсади рушди маъмурикунонии андозро дар осон кардани кори андозсупорандагон ва сарфаи вақт маънидод кард. Мавсуф ба воситаи слайдҳо со­монаи Кумитаи андозро, ки фаъол буда, ҳамаи амалиётҳои онлайнӣ тавассути он амалӣ карда меша­ванд, муаррифӣ намуд, аз қабили пешниҳоди ҳисобот, номнавис кардан барои қабул, онлайн-мушо­вир ва ғайра. Инчунин, механизми пардохти андозҳоро бо истифодаи кортҳои бонкӣ шарҳ дода, бар­тарияти онро дар сарфаи вақт ва шаффофият маънидод кард.

   Конфронс дар бахши молия ва қарз ва бахши масъалаҳои умумииқтисодӣ идома ёфта, дар он масъалаҳои нақши молия дар рушди иқтисодиёти миллӣ, исти­фодаи самараноки механизмҳои молиявӣ дар танзими давлатии рушди бозори коғазҳои қиматнок, дигаргуншавии муносибатҳои молиявӣ ва таъсири он ба сиёса­ти муосири молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон, баҳогузории низоми андози миллӣ ва зарурати он дар шароити иқтисоди бозорӣ баррасӣ гардиданд.

   Дар охир аз рӯи баромадҳо ба вазорату ташкилотҳои дахлдор таклифу пешниҳодҳо карда шуд.

Машҳура АБДУЛЛОЕВА

Последнее изменение Чоршанбе, 16 Январи 2019

139 Шарҳҳо

 • Навиштани шарҳи нав barmkgedon Сешанбе, 20 Августи 2019 12:39 навиштааст barmkgedon

  Èòàëèÿ Âè÷åíöà Êóïèòü çàêëàäêó: Êîêàèí (Êîêñ), Ãåðîèí, Ãàøèø, Àëüôà-ÏÂÏ, Ñïàéñ, Còèìóëÿòîðû, Ýêñòàçè, Ìåôåäðîí, Àìôåòàìèí, Mdma, Ìàðèõóàíà, Ýôåäðîí
  Êóïèòü Ìåòàìôåòàìèí â Êàðàñóêå
  Ëèëëü Êóïèòü çàêëàäêó: Êîêàèí (Êîêñ), Ãåðîèí, Ãàøèø, Àëüôà-ÏÂÏ, Ñïàéñ, Còèìóëÿòîðû, Ýêñòàçè, Ìåôåäðîí, Àìôåòàìèí, Mdma, Ìàðèõóàíà, Ýôåäðîí
  Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Êðàñíîãâàðäåéñêèé Êóïèòü çàêëàäêó: Êîêàèí (Êîêñ), Ãåðîèí, Ãàøèø, Àëüôà-ÏÂÏ, Ñïàéñ, Còèìóëÿòîðû, Ýêñòàçè, Ìåôåäðîí, Àìôåòàìèí, Mdma, Ìàðèõóàíà, Ýôåäðîí
  âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò àâòî ðó
  Ñàðàòîâ Êóïèòü çàêëàäêó: Êîêàèí (Êîêñ), Ãåðîèí, Ãàøèø, Àëüôà-ÏÂÏ, Ñïàéñ, Còèìóëÿòîðû, Ýêñòàçè, Ìåôåäðîí, Àìôåòàìèí, Mdma, Ìàðèõóàíà, Ýôåäðîí
  Reykjavik Êóïèòü çàêëàäêó: Êîêàèí (Êîêñ), Ãåðîèí, Ãàøèø, Àëüôà-ÏÂÏ, Ñïàéñ, Còèìóëÿòîðû, Ýêñòàçè, Ìåôåäðîí, Àìôåòàìèí, Mdma, Ìàðèõóàíà, Ýôåäðîí
  Ìîñêâà Íîâîãèðååâî ÂÀÎ Êóïèòü çàêëàäêó: Êîêàèí (Êîêñ), Ãåðîèí, Ãàøèø, Àëüôà-ÏÂÏ, Ñïàéñ, Còèìóëÿòîðû, Ýêñòàçè, Ìåôåäðîí, Àìôåòàìèí, Mdma, Ìàðèõóàíà, Ýôåäðîí
  Êîñòðîìà Êóïèòü çàêëàäêó: Êîêàèí (Êîêñ), Ãåðîèí, Ãàøèø, Àëüôà-ÏÂÏ, Ñïàéñ, Còèìóëÿòîðû, Ýêñòàçè, Ìåôåäðîí, Àìôåòàìèí, Mdma, Ìàðèõóàíà, Ýôåäðîí
  Ïñêîâ Êóïèòü çàêëàäêó: Êîêàèí (Êîêñ), Ãåðîèí, Ãàøèø, Àëüôà-ÏÂÏ, Ñïàéñ, Còèìóëÿòîðû, Ýêñòàçè, Ìåôåäðîí, Àìôåòàìèí, Mdma, Ìàðèõóàíà, Ýôåäðîí
  ÎÀÅ Äóáàé Êóïèòü çàêëàäêó: Êîêàèí (Êîêñ), Ãåðîèí, Ãàøèø, Àëüôà-ÏÂÏ, Ñïàéñ, Còèìóëÿòîðû, Ýêñòàçè, Ìåôåäðîí, Àìôåòàìèí, Mdma, Ìàðèõóàíà, Ýôåäðîí
  Àçåðáàéäæàí Øèðâàí Êóïèòü çàêëàäêó: Êîêàèí (Êîêñ), Ãåðîèí, Ãàøèø, Àëüôà-ÏÂÏ, Ñïàéñ, Còèìóëÿòîðû, Ýêñòàçè, Ìåôåäðîí, Àìôåòàìèí, Mdma, Ìàðèõóàíà, Ýôåäðîí
  Íàçðàíü Êóïèòü çàêëàäêó: Êîêàèí (Êîêñ), Ãåðîèí, Ãàøèø, Àëüôà-ÏÂÏ, Ñïàéñ, Còèìóëÿòîðû, Ýêñòàçè, Ìåôåäðîí, Àìôåòàìèí, Mdma, Ìàðèõóàíà, Ýôåäðîí
  Ìîñêâà Äàíèëîâñêèé ÞÀÎ Êóïèòü çàêëàäêó: Êîêàèí (Êîêñ), Ãåðîèí, Ãàøèø, Àëüôà-ÏÂÏ, Ñïàéñ, Còèìóëÿòîðû, Ýêñòàçè, Ìåôåäðîí, Àìôåòàìèí, Mdma, Ìàðèõóàíà, Ýôåäðîí
  êàïñóëû ìîëîäåö äèíãóàãóà
  Êóðñê Êóïèòü çàêëàäêó: Êîêàèí (Êîêñ), Ãåðîèí, Ãàøèø, Àëüôà-ÏÂÏ, Ñïàéñ, Còèìóëÿòîðû, Ýêñòàçè, Ìåôåäðîí, Àìôåòàìèí, Mdma, Ìàðèõóàíà, Ýôåäðîí
  Òáèëèñè Êóïèòü çàêëàäêó: Êîêàèí (Êîêñ), Ãåðîèí, Ãàøèø, Àëüôà-ÏÂÏ, Ñïàéñ, Còèìóëÿòîðû, Ýêñòàçè, Ìåôåäðîí, Àìôåòàìèí, Mdma, Ìàðèõóàíà, Ýôåäðîí
  âðåä ñèãàðåòíîãî äûìà
  Êóðãàí Êóïèòü çàêëàäêó: Êîêàèí (Êîêñ), Ãåðîèí, Ãàøèø, Àëüôà-ÏÂÏ, Ñïàéñ, Còèìóëÿòîðû, Ýêñòàçè, Ìåôåäðîí, Àìôåòàìèí, Mdma, Ìàðèõóàíà, Ýôåäðîí
  Êàíàðñêèå îñòðîâà Êóïèòü çàêëàäêó: Êîêàèí (Êîêñ), Ãåðîèí, Ãàøèø, Àëüôà-ÏÂÏ, Ñïàéñ, Còèìóëÿòîðû, Ýêñòàçè, Ìåôåäðîí, Àìôåòàìèí, Mdma, Ìàðèõóàíà, Ýôåäðîí
  ïðîÿâëåíèå àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè
  Êîïåéñê Êóïèòü çàêëàäêó: Êîêàèí (Êîêñ), Ãåðîèí, Ãàøèø, Àëüôà-ÏÂÏ, Ñïàéñ, Còèìóëÿòîðû, Ýêñòàçè, Ìåôåäðîí, Àìôåòàìèí, Mdma, Ìàðèõóàíà, Ýôåäðîí
  Òáèëèñè Êóïèòü çàêëàäêó: Êîêàèí (Êîêñ), Ãåðîèí, Ãàøèø, Àëüôà-ÏÂÏ, Ñïàéñ, Còèìóëÿòîðû, Ýêñòàçè, Ìåôåäðîí, Àìôåòàìèí, Mdma, Ìàðèõóàíà, Ýôåäðîí
  Ìîñêâà Ìåùàíñêèé ÖÀÎ Êóïèòü çàêëàäêó: Êîêàèí (Êîêñ), Ãåðîèí, Ãàøèø, Àëüôà-ÏÂÏ, Ñïàéñ, Còèìóëÿòîðû, Ýêñòàçè, Ìåôåäðîí, Àìôåòàìèí, Mdma, Ìàðèõóàíà, Ýôåäðîí

 • Навиштани шарҳи нав barmkgedon Сешанбе, 20 Августи 2019 09:40 навиштааст barmkgedon

  íîâîñòè
  Ñïàéñ ñêîëüêî äåðæèòñÿ â êðîâè
  íîâîñòè
  íîâîñòè
  ñêîëüêî ìîæíî âûïèâàòü ïèâà
  íîâîñòè
  íîâîñòè
  íîâîñòè
  íîâîñòè
  íîâîñòè
  íîâîñòè
  íîâîñòè
  íîâîñòè
  íîâîñòè
  ñêîðîñòü âûâåòðèâàíèÿ ïèâà
  íîâîñòè
  íîâîñòè
  Êóïèòü çàêëàäêè ñòàô â Íîâîìîñêîâñêå
  íîâîñòè
  íîâîñòè
  òðàâà âûçûâàþùàÿ îòâðàùåíèå ê ñïèðòíîìó
  íîâîñòè
  íîâîñòè
  íîâîñòè

 • Навиштани шарҳи нав christian louboutin shoes Сешанбе, 20 Августи 2019 09:08 навиштааст christian louboutin shoes

  I have to show my appreciation to the writer just for rescuing me from such a difficulty. Right after looking through the search engines and meeting recommendations that were not helpful, I believed my entire life was gone. Being alive minus the answers to the problems you've sorted out by means of your good review is a serious case, and the ones which may have negatively affected my career if I hadn't come across the blog. Your actual capability and kindness in playing with everything was precious. I don't know what I would have done if I hadn't come upon such a stuff like this. I'm able to at this time look forward to my future. Thanks for your time very much for this high quality and amazing help. I will not hesitate to suggest your web sites to any person who will need counselling about this subject.

Матни шарҳи шумо…

Обуна

 

Дар бораи мо

Шумораи нахустини ҳафтаномаи «Боҷу хироҷ» 26 декабри соли 1998, ҳамчун нашрияи Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумњурии Тоҷикистон, бо номи «Паёми андоз» аз чоп баромада дастраси хонандагон гардид.

Рӯзномаи “Боҷу хироҷ” ягона нашрияи иқтисодии ҷумҳурӣ буда, дар инъикоси фаъолияти иқтисодии кишвар ва ғановати буҷети давлатӣ саҳми арзанда мегузорад. Дар саҳифаҳои рӯзнома амру фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Фармоишҳои Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводҳо роҷеъ ба андозу иқтисод ва фаъолияти соҳибкорӣ, умури бонкӣ ва муҳосибот, ҳуқуқу уҳдадориҳои андозсупоранда, шарҳи Кодекси андоз, инчунин фарҳанги ҷомеаи ҷаҳон ба табъ мерасанд.

PDF